Regulering

Reguleringsplan

Tomtene er plassert langs ein felles hovudveg med sidevegar oppover frå riksvegen.Tomtestørrelsen ligg på ca. 1 da., og det er godt med plass mellom hyttene. Alle hyttene blir tilknytt felles vatn, straum og avløp for gråvatn.

Fjellformasjonane i lia ovanfor hyttegrenda gir sikker avskjerming for ras, og ingen lokalkjende veit om at det har gått ras i området. Fylkesgeologen krevde likevel at det vart bygd ein rasvoll som nordre avgrensing av feltet. Det aller meste av denne er berre 1,5 meter høg, og er godt skjerma i terrenget.

Du kan sjå reguleringsplanen under, eller laste den ned i PDF-format ved å klikke her. (Sistnevde krev at du har Adobe Reader eller anna programvare for lesing av PDF-filer er installert på di datamaskin.) Tomter avmerka i raudt er opptekne.

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegnene kan sjåast under, eller lastast ned i PDF-format ved å klikke her. (Sistnevde krev at Adobe Reader eller anna programvare for lesing av PDF-filer er installert på di datamaskin.)

1. GENERELT
1.1

Desse føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa på plankartet datert 03.03.03. Utforminga av området skal skje i samsvar med plankartet og føresegnene.

1.2

Der sørlege grunnar talar for det, kan det faste utvalet for plansaker innanfor ramma av plan- og bygningslova tillate mindre vesentlege unnatak frå reguleringsplanen.

1.3

Området er regulert til følgjande formål:

Byggeområde: Område for fritidsbygninger
Landbruksområde: Område for jord- og skogbruk
Fareområde: Høgspenninganlegg
Snøskredfare
Spesialområde: Privat veg
Friluftsområde
Infiltrasjonsanlegg

1.4

Det skal både i utbyggingsfasen og seinare leggast vekt på å ta vare på den naturlege vegetasjonen i området. Eksisterande vegetasjon skal ikkje fjernast utover det som er naudsynt for å få ført opp bygningane og opparbeidd vegar. Trasear for vatn, avlaup og kablar som ikkje kan leggast langs vegar, skal reetablerast med stadeigen vegetasjon. Planutvalet kan pålegge reparasjon av uheldige tiltak og inngrep. Det er ikkje kjent automatisk freda kulturminne i planområdet. Dersom det i samband med tiltak i marka vert funne slike kulturminne som ikkje er kjent, skal arbeidet stansast straks i den grad det vedkjem kulturminne eller deira sikringssone på 5 meter, jrf. lov om kulturminner $8. Melding skal snarast sendast til kulturavdelinga ved Møre og Romsdal fylkeskommune slik at dei kan avklare om tiltaket kan gjennomførast og evt. vilkår for denne.

2. BYGGEOMRÅDE

Område for fritidsbygningar (H1 - H6)

2.1 Byggegrenser

Byggegrenser er vist på plankartet.

2.2 Størrelse, utnytting

Tillatt bruksareal pr. tomt er 120 m2. Dette kan byggast som ein fritidsbustad på 120 m2, eller med anneks og uthus kvar på maks 15 m2 slik at samla bruksareal vert 120 m2. Dersom det vert bygd 2 eller 3 bygningar skal desse plasserast i tunform, og maks 8 meter frå kvarandre. Søknad om byggeløyve skal vedleggast situasjonsplan som viser:

  • plassering av hytte.
  • teikningar av fasadar, planløysing, og snitt i målestokk 1:100.

2.3 Plassering, utforming

Hovudmøneretning er fortrinnsvis i dalsretninga, dvs. langs høgdekotene. Det skal nyttast saltak med takvinkel mellom 28 og 35 grader. Taket skal fortrinnsvis tekkast med torv, men som mellombels tekke kan papp nyttast. Gesimshøgd skal ikkje overstige 250 cm over grunnmur og grunnmurhøgd skal ikkje overstige 100 cm. Gesimshøgd skal reknast til krysningspunktet mellom ytre takflate og ytre veggflate. Det kan tillatast gesimshøgd på 270 cm dersom grunnmurhøgda vert tilsvarande redusert. Det skal leggast vekt på at bebyggelsen før ei god form og at materiala harmonerer med natur og omgjevnad. Bygningar som kan sjåast i samanheng, skal ha ei harmonisk utforming innbyrdes. Oppfylling i front av tomta skal ikkje vere brattare en 1:2.

2.4 Vatn/avlaup
Ved innlegging av vatn skal det søkjast om utsleppsløyve. Dette kan gjerast for heile feltet under eitt. Utslepp skal fortrinnsvis løysast med felles infiltrasjonsanlegg for alt vatn, der vatnet skal passere slamavskiljar før utslepp. Alternativt kan alt svartvatn gå til tett tank og gråvatn til infiltrasjonsanlegg. Gråvatn skal passere slamavskiljar.

2.5 Inngjerding m.m

Dersom inngjerding av hyttene er naudsynt på grunn av beitande dyr, skal berre verandadel og inngangsparti inngjerdast. Inngjerdinga må ikkje utførast slik at fri ferdsel vert hindra, og gjerdet skal ikkje vere over 90 cm høgt.

3. LANDBRUKSOMRÅDE
3.1 Jord- og skogbruk

Område JS1 - JS3 er innregulert til jord- og skogbruksområde.

4. FAREOMRÅDE
4.1 Høgspenningsanlegg

Planen viser fareområde ved høgspentledning. Innanfor dette området er det ikkje tillatt å føre opp bygningar.

4.2 Snøskredfare

Planen viser område der det er fare for snøskred, samt påteikning av rasvoll som skal lede raset bort. Utforming av denne skal gjerast i samsvar med fylkesgeologen si beskrivning. Innanfor fareområdet er det ikkje tillatt å føre opp bygningar.

5. SPESIALOMRÅDE
5.1 Privat veg

Veg 1 er regulert som privat veg, og skal nyttast som tilkomstveg for hyttene, samt som traktorveg for tilkomst til teigar ovanfor. Avkøyrsla frå riksvegen er opparbeidd og skal haldast ved like i samsvar med vegnormalen og forskrifter til veglova. Vegane 2-9 er mindre tilkomstvegar til hyttene.

5.2 Friluftsområde
Områda F1 - F3 er regulert som friluftsområde.
5.3 Infiltrasjonsanlegg

Dersom grunnen og tilhøva elles ligg til rette for det skal området A1 nyttast til infiltrasjonsanlegg.